Rinkos riba ir prekybos sistema,

rinkos riba ir prekybos sistema

Privalomo oficialaus siūlymo kainos nustatymas 1. Privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti teisinga.

Kaina nustatoma vadovaujantis šiais principais: 1 privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kainą rinkos riba ir prekybos sistema ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kai vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje.

Jeigu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas privalomas oficialus siūlymas, vertybiniais popieriais prekiaujama ne tik Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, bet ir kitose reguliuojamose rinkose ar joms prilyginamose trečiųjų valstybių rinkosevidutinė svertinė rinkos kaina nustatoma toje rinkoje, kurioje tų vertybinių popierių vidutinė 6 mėnesių iki šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos apyvarta buvo didžiausia.

rinkos riba ir prekybos sistema

Priežiūros institucija nustato išsamią vidutinės svertinės rinkos kainos apskaičiavimo tvarką; 2 jeigu didžiausios vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kainos negalima nustatyti ir vertybiniais popieriais nebuvo prekiaujama nei reguliuojamoje rinkoje, nei daugiašalėje prekybos sistemoje, privalomo oficialaus siūlymo būdu superkamų vertybinių popierių kaina nustatoma atsižvelgiant į turto vertintojo ne mažiau kaip dviem požiūriais nustatytą vertybinių popierių vertę.

Oficialaus siūlymo teikėjo pasirinktą turto rinkos riba ir prekybos sistema tvirtina priežiūros institucija. Priežiūros institucija turi teisę nepatvirtinti turto vertintojo, jeigu jis yra susijęs su oficialaus siūlymo teikėju ar kitais asmenimis, turinčiais turtinių interesų dėl bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių.

rinkos riba ir prekybos sistema

Turto vertintojo tvirtinimo tvarką nustato priežiūros institucija. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą šiais atvejais: 1 kai privalomo oficialaus siūlymo kaina buvo nustatyta pirkėjo ir pardavėjo susitarimu; 2 kai dėl piktnaudžiavimo rinka daroma įtaka vertybinių popierių, kurie yra privalomo oficialaus siūlymo objektas, rinkos kainai; 3 kai įtakos vertybinių popierių rinkos kainoms turėjo nenumatyti įvykiai; 4 kai privalomas oficialus siūlymas teikiamas praėjus reikšmingam laikotarpiui nuo šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos; 5 kai dėl kitų svarbių aplinkybių kyla pagrįstų įtarimų, kad siūloma kaina yra neteisinga.

rinkos riba ir prekybos sistema

Priežiūros institucija turi teisę leisti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą, kai siekiama padėti finansinių nuostolių patiriančiai įmonei. Priežiūros institucijos sprendimas reikalauti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą turi būti motyvuotas ir paskelbtas.

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungos ES finansų rinkos būtų patikimesnės ir skaidresnės. Juo sukuriama nauja teisinė sistema, kuria geriau reglamentuojama prekybinė veikla finansų rinkose ir didinama investuotojų apsauga. Užtikrinimas, kad finansiniais produktais būtų prekiaujama reguliuojamose vietose Pagrindinis tikslas — pašalinti spragas finansų rinkų struktūroje. Naujoji reguliuojama prekybos platforma sukurta tam, kad apimtų kuo didesnę nereguliuojamos prekybos dalį.

Reikalaudama pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą, priežiūros institucija atsižvelgia į šiuos kriterijus: 1 vidutinę svertinę 6 mėnesių laikotarpio iki šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos vertybinių popierių rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje; 2 likvidacinę bendrovės vertę; 3 kitus objektyvius analizuojant finansus plačiai taikomus vertinimo kriterijus.

Jeigu asmuo nuo šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos iki privalomo oficialaus siūlymo galiojimo pabaigos įsigyja vertybinių popierių, dėl kurių jis pateikė privalomą oficialų siūlymą, už didesnę kainą negu privalomo oficialaus siūlymo kaina, privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti atitinkamai padidinta.

Privalomo oficialaus siūlymo kainos nustatymas.

Jeigu privalomą oficialų siūlymą pateikęs asmuo per vienus metus po privalomo oficialaus siūlymo galiojimo pabaigos įsigyja vertybinių popierių, dėl kurių jis buvo pateikęs privalomą oficialų siūlymą, už didesnę kainą negu privalomo oficialaus siūlymo kaina, jis privalo sumokėti kainų skirtumą į privalomą oficialų siūlymą atsiliepusiems asmenims.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcininkas turi teisę kreiptis į teismą dėl šiame straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos privalomo oficialaus siūlymo kainos atitikties teisingumo reikalavimams.

rinkos riba ir prekybos sistema

Tokiu atveju mutatis mutandis taikomi Civilinio kodekso 2. Šio straipsnio reikalavimai dėl privalomo oficialaus siūlymo kainos nustatymo mutatis mutandis taikomi bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas ir kuri įsteigta Lietuvos Respublikoje, vertybiniams popieriams, kuriais Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje neprekiaujama.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

rinkos riba ir prekybos sistema

Galbūt jus domina